Written by 8:59 am ข่าวสาร

เช็กด่วน! “สินเชื่อผู้สูงอายุ 2565” กู้เงินด่วน 30,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ

“สินเชื่อผู้สูงอายุ 2565” กู้เงินด่วน ได้เงินจริง แม้จะเป็นผู้สูงอายุ กองทุนผู้สุงอายุ เปิดให้กู้ยืมเงินคนละ 30,000 บาท สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยผ่อนจ่ายไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 

กองทุนผู้สุงอายุ ได้เปิดให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคลวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท และรายกลุ่มวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องชำระหนี้คืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และไม่มีดอกเบี้ย โดยสามารถยื่นคำร้องกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ในส่วนภูมิภาค และกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภายใน 3 วันทำการ ก่อนแจ้งเตือนกลับผ่านระบบอีเมล์ โดยหากรับคำร้อง จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคำร้องต่อไป ผู้สูงอายุที่ต้องการกู้เงินด่วน หรือครอบครัวต้องการใช้สิทธิกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ เช็กเลย!

ลงทะเบียนกู้ยืมเงิน ผู้สูงอายุ 30,000 บาท

วงเงินกู้ยืม ประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ

 • การกู้ยืมรายบุคคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท
 • การกู้ยืมรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท

  โดยการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวดทุกเดือน ระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
   

ขั้นตอนการกู้เงิน 30,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ

 1. ลงทะเบียนยื่นคำร้อง
 2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง
 3. เสนอที่ประชุมพิจารณา
 4. แจ้งผลพิจารณา
 5. นัดทำสัญญา/โอนเงิน เข้าบัญชีของผู้กู้

 

สิทธิผู้กู้ยืมเงินทุน 30,000 ประกอบอาชีพ

 1. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ
 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
 4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้
 5. มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
 6. มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม
 7. ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

สิทธิผู้ค้ำประกันกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

 1. มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ
 3. มีภูมิสำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกับผู้กู้ยืม
 4. ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม
 5. ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
 2. ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
 3. หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน
 4. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 5. ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

  กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

ข้อมูล กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

(Visited 924 times, 1 visits today)
Close