Written by 7:09 pm ลงทะเบียน

ข่าวจริง “สินเชื่อเพื่อคุณ” ให้กู้ 3 หมื่น ดอกเบี้ย 1.25

วิธีตรวจสอบสิทธิ์-ลงทะเบียน “สินเชื่อเพื่อคุณ” ให้กู้ 3 หมื่น ดอกเบี้ย 1.25 คุณสมบัติ วงเงิน งวดชำระแต่ละวงเงินกู้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์-ลงทะเบียนของสิทธิ์ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ให้กู้ 3 หมื่น ดอกเบี้ย 1.25 คุณสมบัติ วงเงิน งวดชำระแต่ละวงเงินกู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อคุณ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับ- ระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
3. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
4. เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

– ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

– เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

วัตถุประสงค์การกู้

– เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

จำนวนเงินให้กู้

– วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อคุณ

– อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

ไม่มีหลักประกันการกู้

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

– ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อเพื่อคุณ

– การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
– ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

– ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
– ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

การจัดส่งเอกสาร

– ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

– หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

– ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ คลิก

(Visited 1,905 times, 1 visits today)
Close