Written by 7:36 am ข่าวสาร

ข่าวจริง! ออมสินให้กู้ 500,000 บาท ไม่ต้องค้ำ 

ธนาคารออมสิน เปิดโครงการสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” 

สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน ผู้ที่ต้องการกู้ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สามารถกู้ได้สูงสุด  500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 10ปี

โดยผู้กู้ต้องมีคุณดังนี้

1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน

-ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน       MRR (– 1.25%)  = 4.995%
-ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน   MRR (– 0.25%)  = 5.995%
-ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน       MRR (-1.00%)   = 5.245%
-ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน   MRR                  = 6.245%

ผู้ที่ต้องการกู้จะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สามารถยื่นกู้ได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน  www.gsb.or.th

(Visited 62,420 times, 1 visits today)
Close