Written by 10:44 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน

“สินเชื่อเพื่อคุณ” ผ่อนนาน 2 ปี ปลอดหลักประกัน

กู้เงินออมสิน 30,000 บาท เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 1.25% ต่อเดือนปลอดหลักประกันใครกู้ได้บ้างเช็กเลย

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลักสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ 
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน 
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
  • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

จำนวนเงินให้กู้

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

หลักประกันการกู้

 • ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้
  • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาทต่อเดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

การจัดส่งเอกสาร

 • ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิก โดยจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อขอสินเชื่อ เบื้องต้นจะมีวิธีการสมัครกู้เงินออมสินโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิก 
info1
 • กรอกเลขบัตรประชาชน และเลือกประเภทลูกค้า จากนั้นกดตรวจสอบ
  • กรอกข้อมูลบุคคลให้ครบถ้วน
  • ชื่อ-นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • ที่อยู่ปัจจุบัน
  • ไปรษณีย์
  • ระดับการศึกษา
  • จำนวนบุตร
  • อาชีพ
  • อาชีพย่อย
  • ระยะเวลาที่ทำงานทั้งหมด
  • เงินเดือนของผู้สมัคร (รายเดือน)
  • รวมค่าใช้จ่ายเงินกู้ต่อเดือน
  • ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (จาก Slip เงินเดือน)
  • รายได้อื่นต่อเดือน
  • ประเภทที่พักอาศัย
  • ระยะเวลาที่พักอาศัย ณ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน (เดือน)
  • สถานะการอาศัย
info2
 • เอกสารประกอบรายได้ และหลักฐานประกอบกิจการ
  *ให้แนบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบบได้แจ้งไว้
 • เลือกสาขาที่ประสงค์ขอกู้
  • จังหวัด
  • อำเภอ
  • ธนาคารออมสินสาขา
  • วันที่สะดวกติดต่อสาขา
 • จากนั้น ระบุตัวอักษรตามรูป แล้วกดยืนยัน
(Visited 73,395 times, 1 visits today)
Close