Written by 10:32 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน, แอพพลิเคชั่น

ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง สิทธิเราชนะรับ 7,000 บาท

เรื่องสิทธิเราชนะรับเงิน 7,000 บาท ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มโอนสิ้นเดือนกันยายนนี้ ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเป็นข้อความที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐฯ ทุกภาคส่วน เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ โทร. เบอร์กลาง 02-127-7000 และ Call Center 02-270-6400

(Visited 21 times, 1 visits today)
Close