Written by 12:54 am ข่าวสาร

วันนี้ 55,645 ครัวเรือน ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยชาวนา

ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 269 ล้านบาท 28 ธ.ค. นี้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้  ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ให้เกษตรกรอีกกว่า 55,645 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 269 ล้านบาท แบ่งเป็น

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) ครั้งที่ 4 เป็นเงินกว่า 196.84 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 24,674 ครัวเรือน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 11 และงวดที่ 1 – 10 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 72.47 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 30,971 ครัวเรือน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66

ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประกอบไปด้วย โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) เป็นเงินกว่า 53,300 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 4.61 ล้านครัวเรือนและโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 1 – 10 เป็นจำนวนเงินกว่า 7,691.52 ล้านบาท ซึ่งมี    ผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 2.67 ล้านครัวเรือน

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 

แชร์มาจาก: PPTVHD

(Visited 57 times, 1 visits today)
Close