Written by 11:47 am ข่าวสาร, แอพพลิเคชั่น

ขวัญปีใหม่ 2566 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มวงเงิน 200 บาท/คน ในเดือน ม.ค. 66

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผู้มีบัตรฯ ที่เดิมได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน
2) ผู้มีบัตรฯ ที่เดิมได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษฯ จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯ อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ

ที่มา : โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(Visited 91 times, 1 visits today)
Close