Written by 10:42 am ข่าวสาร, ลงทะเบียน

เช็กอัปเดตวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน เช็กกระแสประชาชน และสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช็กอัปเดตวันนี้ มีคำชี้แจงจากกระทรวงการคลัง

ตรวจสอบล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน เช็กกระแสประชาชน และ สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ยังอยู่ในความของประชาชน แห่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลังจังหวัด เร่งลงพื้นที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตามจุดนัดพบต่างๆ ตามตำบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีประชาชนเดินทางเข้าลงทะเบียนอย่างคึกคักทุกจุด

ตัวอย่าง การลงพื้นที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่บกพร่องทางร่างกายและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพื่ออำนวยความสะดวก เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ โดยที่บ้านในหมู่ที่ 10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 ให้กับนายประเสริฐ ผู้ป่วยติดเตียงและเป็นอดีตทหารผ่านศึก และลงทะเบียนให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอีก 1 คน เนื่องจากไม่สามารถออกไปลงทะเบียนเองได้ เพราะว่าต้องอยู่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านอีกหลัง ในหมู่ที่ 9 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 ให้กับนางจิตร บุญนวน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้บกพร่องทางสมอง 1 คน รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง อีก 1 คน ทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลโคกหล่อมีผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 50 คน

สำหรับข้อมูลเดิม จังหวัดตรัง มีผู้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 130,000 คน โดยล่าสุด ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 แสนคน คาดว่าจะมีประชาชนที่เข้าหลักเกณฑ์ยื่นลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 150,000 คน โดยส่วนร้านค้าที่ร่วมรายการมีประมาณกว่า 10,000 ร้าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช็กอัปเดตวันนี้

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ลงทะเบียน สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. หากสถานะเป็น “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตแล้วและมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสหรือหากสถานะ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน18ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันนี้ วันอังคารที่ 20 กันยายน2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

2. หากสถานะเป็น “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากกรณีอื่นๆผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์เช่นจำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น กรณีดังกล่าวหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 14,984,824 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,180,479 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 5,804,345 ราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช็กอัปเดตวันนี้

กรณี การประกาศผลการ “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ สามเณรแม่ชี
2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำหน่าย
4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

แจ้งย้ำว่า ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนวันนี้ไปจนถึง 19 ตุลาคม 2565 ได้ 2 ช่องทาง คือ 

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 

2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 

สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

แชร์มาจาก – กรุงเทพธุรกิจ และ กระทรวงการคลัง

(Visited 164 times, 1 visits today)
Close