Written by 4:26 pm ข่าวสาร

อัปเดต! สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตล่าสุด จำนวน “ผู้ประกันตน” ในระบบประกันสังคมแบ่งเป็น มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตล่าสุด จำนวน “ผู้ประกันตน” ในระบบประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2565 แบ่งเป็น

 • มาตรา 33
 • มาตรา 39
 • มาตรา 40

พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สำหรับจำนวนผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในระบบประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2565 รวมทั้งหมด 24,027,028 คน 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่จะได้รับแต่ละมาตรา มีดังนี้

– ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,313,040 คน ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

– ผู้ประกันตน ม.39 จำนวน 1,901,763 คน เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ชราภาพ

– ผู้ประกันตน ม.40 จำนวน 10,812,225 คน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • ชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร 
(Visited 286 times, 1 visits today)
Close