Written by 8:57 pm ข่าวสาร

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามสธ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 เป็นวันที่ 2

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 17.39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เป็นวันที่ 2 โดยมี ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยมี ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช รศ.มานิตย์ จุุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคแรก จำนวน 1,186 ราย จากนั้น พระราชทานเข็มทองคำตรีศรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยม บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ

จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ ภาคหลัง จำนวน 836 ราย จากนั้น พระราชทานเข็มทองคำตรีศรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยม บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ กลับ

(Visited 417 times, 1 visits today)
Close