Written by 12:28 pm ข่าวสาร

ครม.เคาะ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยาย 1 ล้านสิทธิ

จับตาวาระ ครม.ประยุทธ์ วันนี้(24 พ.ค.) ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครั้งที่ 18 ระยะเวลา 2 เดือน โครงการรถไฟไทย-จีน คลังเสนอโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 21/2565 มีวาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ กระทรวงคมนาคมขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)

กระทรวงพลังงานเสนอโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักงาน ป.ย.ป.เสนอข้อเสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

ก.พ.ร.เสนอการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

กระทรวงยุติธรรมขอความเห็นชอบชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN And China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs: ACCORD) ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

กระทรวงพาณิชย์เสนอการแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากฉบับปี 2002 เป็นฉบับปี 2017 ของกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายการภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)

การอนุมัติชำระเงินค่าบำรุงประจำปีแก่ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT) ประจำปี 2566-2570

กระทรวงการคลังเสนอ การดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (คราวที่ 18) หรือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 2/2565 อาทิ การเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1 ล้านสิทธิ ถึงเดือนกันยายน 2565

รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย และขยายเวลาดำเนินโครงการ ฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 และเหลือสิทธิ 1.3 แสนสิทธิ

กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 4)

แชร์มาจาก: Prachachat

(Visited 164 times, 1 visits today)
Close