Written by 3:08 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน

สินเชื่อออมสินสวัสดิการ”สู้ภัยโควิด” กู้ได้500,000 ผ่อนนานสูงสุด10ปี

ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด  สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท

อัพเดตล่าสุดธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด  สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

ช่วยลดภาระ ให้คุณยิ้มออก ด้วยสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” (สำหรับหน่วยงาน MOU)

 *อัตราดอกเบี้ย*
– 5.995% (MRR-0.25%) หรือ 6.245% (MRR)*
– วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท
-ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
– ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565
-ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

คุณสมบัติผู้กู้ 
1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

*จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565*

รายละเอียดเพิ่มเติม

(Visited 810 times, 1 visits today)
Close