Written by 1:32 pm ข่าวสาร

ธ.ก.ส. ยืดเวลาขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถึง 30 ก.ย. นี้ เช็กเงื่อนไขด่วน!

กู้เงิน ธ.ก.ส. คนละ 10,000 เพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกร ปลอดหลักประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ส่งชำระคืน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ถึง 30 ก.ย. 65

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 65 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภัย โควิด-19 จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้วโดยขยายเวลาไปจนถึง 30 ก.ย. 65 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด – 19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม

คุณสมบัติผู้กู้เงินฉุกเฉิน

  • เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
  • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

วงเงินสินเชื่อ

  • รายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้

  • ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชำระต้นเงิน และปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี

หลักประกัน

  • เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตรา 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาขอกู้โครงการ

  • ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ

  • ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
  • ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

วงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาท

โดยในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการออกมาตรการต่างๆ มาสนับสนุน ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไปยังประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน การโอนเงินประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลัก การประกันภัยพืชผลและการเติมเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เกษตรกรนำไปลงทุนประกอบอาชีพและเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย ซึ่งในส่วนของสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 9,391 ล้านบาท

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน LINE Official BAAC Family และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 5555 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65

(Visited 645 times, 1 visits today)
Close