เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2564 65 วันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินงวด 1 และ 2 ดูที่นี่

อัพเดท เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2564 65  รอบที่ 1 งวดที่ 1 และ 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังโอนเงินให้กับผู้ปลูกข้าวตามเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ดังนี้

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่  4 พฤศจิกายน 2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/ 65  รอบที่ 1 (งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564 /65  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564

• ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน จ่ายชดเชย 4,135.77 บาทต่อตัน

• ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 3,592.25 บาทต่อตัน

• ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน จ่ายชดเชย 1,052.13 บาทต่อตัน

• ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ ไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 4,337.47 บาทต่อตัน

• ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ ไม่เกิน 30 ตัน จ่ายชดเชย 1,934.62 บาทต่อตัน

ไทม์ไลน์โอนเงิน  ธ.ก.ส.ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ดังนี้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หนองทอง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หนองคล้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พานทอง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พนองไม้กอง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาชัย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หนองแม่แตง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ไทรงาม.

แชร์มาจาก: ฐานเศรษฐกิจ

“เงินเยียวยาเกษตร” ส่วนต่างประกันราคาข้าว จ่ายวันนี้หมื่นล้าน แนะวิธีเช็คตรวจสอบ

ได้กันหรือยัง “เงินเยียวยาเกษตร” ส่วนต่างประกันราคาข้าว จ่ายวันนี้หมื่นล้าน แนะวิธีเช็คตรวจสอบ

ติดตามกรณี “เงินเยียวยาเกษตร” ส่วนต่างประกันราคาข้าว จ่ายหมื่นล้าน แนะวิธีเช็คตรวจสอบ วันนี้เป็นวันที่เกษตรกรชาวนารอคอย เนื่องจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นัดจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตามที่ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์

ประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน  
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

โดยวันนี้ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 492,571 ครัวเรือน เป็นเงิน 10,920 ล้านบาท 

เกษตรกรชาวนา สามารถเช็ค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โอนเงินได้แล้ว คลิกที่นี่ กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ 

แชร์มากจาก: กรุงเทพธุรกิจ