สินเชื่อ ธ.ก.ส. ให้กู้ 5 หมื่นบาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน เช็กก่อนหมดเขต

เปิดเกณฑ์เงื่อนไข สินเชื่อ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม ให้กู้ฉุกเฉินสูงสุดรายละ 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน และสินเชื่อฟื้นฟู ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.)  จึงได้ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนวงเงิน 10,000 ล้านบาท และสินเชื่อฟื้นฟู สร้าง-ซ่อมแซม วงเงิน 10,000

โดยเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉิน ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท  รายละเอียดมีดังนี้

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

  • ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565

อัตราดอกเบี้ย

  • เดือนที่ 1-6 คิดร้อยละ 0 ต่อปี 
  • เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) 

ระยะเวลาชำระหนี้คืน

  • ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันกู้

หลักประกันเงินกู้

  • ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นอันดับแรก
  • จำนองที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95% ของวงเงินจดจำนอง 
  • บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน หรือใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท (แยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันตามเกณฑ์ปกติและให้ใช้เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะโครงการนี้ ) 


ในส่วนของ สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ การสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย หรือลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรหลังจากได้รับความเสียหาย

ธ.ก.ส.ให้วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้ 

แชร์มาจาก:  ฐานเศรษฐกิจ