ประกาศเก็บค่าออกใบรับรองฉีดวัคซีนเพื่อใช้ไปต่างประเทศครั้งละ 50 บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนดให้เรียกเก็บค่าขอออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศในอัตราครั้งละ 50 บาท เว้นมีเหตุผลพิเศษให้ยกเว้นได้

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายผู้ที่มีอำนาจ ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเรียกเก็บหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

-“หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แก่บุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดหรือไม่ก็ตาม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

-การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้จัดทำเป็นเอกสาร โปรแกรมแอปพลิเคชัน วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนด

-ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากผู้ร้องขอแต่ละรายในอัตราครั้งละ 50 บาท แต่สามารถพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ในกรณีมีเหตุผลพิเศษ โดยเหตุผลพิเศษให้คำนึงถึงอายุ ประวัติ สุขภาพ อาชีพ รายได้ หรือเหตุอื่นใดของผู้ร้องขอประกอบด้วย

ที่มา: PostToDay

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *