ข่าสาร

ครม.เคาะลดค่าเทอมให้เงินเยียวยาผู้ปกครอง 2,000 บาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท

📌สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน

📌จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้

📌ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม (อว.) กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6 : 4

📌ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท จะได้รับส่วนลดร้อยละ 50

📌ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท ได้รับส่วนลดร้อยละ 30

📌ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เกินกว่า 100,000 บาท ได้รับส่วนลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน

📍ส่วนหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการรับเงิน จะมีการชี้แจงช่องทางและวิธีการอีกครั้ง

ที่มา: Money and Banking Channel