ข่าสาร

คปภ. สั่งแล้ว ห้ามบริษัทประกันยกเลิก ‘กรมธรรม์โควิด’

จากกรณีที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงการยกเลิกสัญญากรมธรรม์ในสถานการณ์ ณ ขณะนี้ และทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกมาชี้แจงว่า ห้ามบริษัทที่ทำประกันโควิด ยกเลิกสัญญากับผู้เอาประกันนั้น

ล่าสุด คปภ. ได้มีคำสั่งนายทะเบียนอย่างเป็นทางการ เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันโควิด สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดไปทั่วโลกและประเทศไทย ตามมาตรา 29 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ในฐานะนายทะเบียน จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา: Reporter Journey