Written by 1:02 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน, แอพพลิเคชั่น

3 ช่องทาง ตรวจสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่

ผู้สื่อรายงานความคืบหน้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” รอบใหม่ ว่า วันนี้ (31 มกราคม 2566) ภายหลังที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 44.51 ล้านราย พร้อมให้ทำการเช็กสิทธิสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และให้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ล่าสุดมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง และเช็กสิทธิได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

เลือก “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”

กรอกเลขประจำตัวประชาชน , วันเดือนปีเกิด

เลือก “ตรวจสอบข้อมูล”

รอประมวลผล

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

สำนักงานคลังจังหวัด

ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.09-4858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.0-2273-9020 ต่อ 3502 ,3503, 3506 ,3536 ,3542 ,3518 หรือโทร.08- 5842-7102 , 08- 5842-7103, 08- 5842-7104 , 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.0-2109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

โดยจะทราบผลตรวจสอบคุณสมบัติว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตน และเข้าสู่กระบวนการยื่นอุทธรณ์ สำหรับกรณีผู้ที่ไม่ผ่าน

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ณ ธนาคาร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ในอนาคต

หลังจากที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ รอทางกระทรวงการคลังประกาศเริ่มใช้สิทธิต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดภายในเดือนมีนาคม 2566 นี้

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้อีกครั้ง ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15-30 วัน หากอุทธรณ์ผ่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ

สำหรับสิทธิประโยชน์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท

ผู้ที่มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท

ทั้ง 2 เกณฑ์จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ 500 บาท เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก 200 บาทต่อเดือน

(Visited 46 times, 1 visits today)
Close