Written by 1:09 pm ข่าวสาร

ตรวจสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วิธีแก้ไขถ้าลงทะเบียนไม่ผ่าน

ตรวจสอบอัปเดต เช็กผลวันนี้ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจนรอบใหม่ กรณีไม่ผ่านและวิธีแก้ไข ความคืบหน้า

เกาะติดต่อเนื่อง ตามที่นัดหมาย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจนรอบใหม่ มีสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ซึ่งวันนี้ ผู้ลงทะเบียนมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถดำเนินการได้ ถือว่า ไม่ผ่าน เพราะหากสถานะเป็น การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตแล้ว และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรส

หรือหากสถานะ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันนี้ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. 

กรณีหากสถานะเป็น “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากกรณีอื่น ๆ ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่า ข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี 

วิธีแก้ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

ผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เช็กผลวันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีไม่ผ่าน-วิธีแก้ไข

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี
2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

เช็กผลวันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีไม่ผ่าน-วิธีแก้ไข

แนวทางการปฏิบัติ

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ สวัสดิการแห่งรัฐ และ หน่วยงานกระทรวงการคลัง หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ อัปเดตข้อมูลประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 กันยายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 18,058,564 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,717,953 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8,340,611 ราย 

ที่มา – กระทรวงการคลัง และ กรุงเทพธุรกิจ

(Visited 269 times, 1 visits today)
Close