Written by 12:49 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน

เช็กด่วน!! สาเหตุ สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ “บัตรคนจน” หากขึ้นข้อความ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เพราะอะไรบ้าง ต้องยังไง ?

ความคืบหน้าการเปิดรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด หรือ “บัตรคนจน” รอบใหม่หลังจากที่เปิดรับลงทะเบียนไปวันแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นั้น 

โดยตรวจสอบข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง ระบุว่าผู้ที่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 แยกเป็น ดังนี้

 1. สถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 5,246,699 ราย
 2. ผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 4,282,429 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 
 3. แสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” อีก 964,270 ราย
เช็กสาเหตุ สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

กรณี ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ “บัตรคนจน” แล้วขึ้นข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” 

เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

กรณีตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” กรณีอื่นๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ กรณีดังกล่าว หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

เช็กสาเหตุ สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ 

สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2565 และมีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” 

สามารถตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 การลงทะเบียนได้ใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ (คลิก) หรือ (คลิก) หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

 • ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ระกาศผล 16 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผล 23 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565
เช็กสาเหตุ สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ที่มา : กระทรวงการคลัง

(Visited 140 times, 1 visits today)
Close