Written by 1:18 am ข่าวสาร

วันนี้ 15 สิงหาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน มีเงินโอนเข้าคลิกอ่านด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 มีเงินโอนเข้าใครได้สิทธิ์ได้เท่าไหร่กดเป็นเงินสดได้หรือไม่คลิกด่วน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565 กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินงวดแรกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนไปแล้วตั้งแต่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ดังนี้

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 •  กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ล่าสุดวันนี้  15 สิงหาคม 2565 กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรดังนี้ 

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด

วันที่ 18  สิงหาคม

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 22 สิงหาคม

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
 • กดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย.

 ที่มา: กรมบัญชีกลาง

(Visited 441 times, 1 visits today)
Close