Written by 2:41 pm ข่าวสาร

ไฟเขียว สวมแมสก์ได้ตามความสมัครใจ

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังโควิด19 ให้สวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ กิจการ-กิจกรรมเปิดดำเนินการได้ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 65 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติ

ให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53)

ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี

กิจการ/กิจกรรมที่ทำได้ เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร
 • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้
 • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย
 • โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม
 • กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต
 • สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ

ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

(Visited 173 times, 1 visits today)
Close