Written by 9:37 am ข่าวสาร

ข่าวจริง! กรุงไทย ปล่อยกู้ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้

กรุงไทยปล่อยเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ กับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ อนุมัติไว้ ดอกเบี้ยต่ำ เช็กเลยใครขอกู้ได้บ้าง

ธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ให้กับข้าราชการไทย วงเงินพร้อมใช้ในยามช็อตโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้* (*วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้และ MOU ของแต่ละหน่วยงาน)
  • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 6.47% ต่อปี** (**สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเริ่มต้น MRR+0.25% ต่อปี (MRR = 6.22% ต่อปี ณ 3 พ.ค. 65))
  • มีไว้ ไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินกู้ที่ให้

ผู้ขอกู้หน่วยงานเอกชนหน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจสูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือนสูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน
หน่วยงานเอกชนสูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือนให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

สำหรับรายละเอียด-เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทยเงินเดือนเงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
มีตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไปอย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
ไม่มีตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปอย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทยเงินเดือนเงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
มีตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไปอย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
ไม่มีตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปอย่างน้อย 25% ของเงินเดือน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้

ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้สามารถทำประกันกลุ่ม*ได้ ด้วยข้อเสนอเบี้ยประกันที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

*การทำประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :ธนาคารกรุงไทย

(Visited 434 times, 1 visits today)
Close