Written by 9:48 am ข่าวสาร

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ นั่งหลังไม่คาดเข็มขัดมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) นอกเหนือไปจากการกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีทตลอดเวลาที่โดยสารแล้วนั้น ยังกำหนดให้ผู้โดยสารตอนหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารอีกด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท มีผลบังคับใช้ 5 กันยายน 2565 ที่จะถึงนี้

จากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่ผู้ปกครองจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) ตลอดระยะเวลาที่นั่งโดยสาร เพื่อป้องกันอันตรายจากกรณีประสบอุบัติเหตุแล้วนั้น

ใจความสำคัญอีกหนึ่งประเด็นที่กำหนดไว้ คือ มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น จะต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารรถยนต์ เว้นแต่มีเหตุผลด้านสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 5 กันยายน 2565

แชร์มาจาก: sanook.com

(Visited 243 times, 1 visits today)
Close