Written by 2:55 am ข่าวสาร

กู้ได้ 300,000 ปลอดดอกเบี้ย-เงินต้น 6 งวด

ออมสินก็ไม่ปล่อยให้คุณลำบาก เช็คเลย”สินเชื่อออมสิน”สร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กู้สูงสุดคนละ300,000บาท ปลอดดอกเบี้ยและเงินต้น 6 งวดแรก

“สินเชื่อออมสิน”สร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กู้สูงสุดคนละ300,000บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน  ปลอดชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ย 6งวดเเรก  ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 60งวด

แม้ในช่วงเวลาที่ยาก ออมสินก็ไม่ปล่อยให้คุณลำบาก ด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ “สินเชื่อออมสิน”สร้างงานสร้างอาชีพ ที่ช่วยสานฝันธุรกิจของคุณ และให้ได้มากกว่าการที่เป็นแค่เงินทุน เพราะ ….

  • ได้ทักษะสร้างอาชีพเพิ่มเติม ผู้ทีไม่ใช่ช่างมืออาชีพ แต่มีใบฝึกอบรมอาชีพ สามารถขอสินเชื่อได้
  • คนที่มีอาชีพอยู่แล้วก็มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนได้มากกว่า เพื่อเสริมสภาพคล่อง
  • ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบธุรกิจช่วงโควิด
  • ปลอดดอกเบี้ยและเงินต้น 6 งวดแรก ช่วยให้บริหารเงินหมุนในธุรกิจได้คล่องตัว

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อออมสิน
1.เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4.เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า

โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 
สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติม

(Visited 658 times, 1 visits today)
Close