Written by 2:13 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน

ธ.กรุงไทย สินเชื่อจัดให้ 30,000 ลงทะเบียนก่อนได้

สามารถกู้เงินได้ง่ายๆ และที่สำคัญไม่ต้องค้ำประกันอีกด้วย

สินเชื่อดีๆ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

จุดเด่นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมกรุงไทย Smart Money

 • วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ไม่มีบัญชีการเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่อได้
 • กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นและลดดอก

เอกสารการสมัครขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน หากมี
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือ

Statement ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

 • บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • เจ้าของร้านค้า ให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วงเงินให้กู้สูงสุด

 • ผู้มีรายได้ประจำ ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ผู้มีรายได้จากธุรกิจ ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ -บุคคลทั่วไป

 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท และอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าของร้านค้าร  มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท และเปิดร้านมาเกินกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ช่องทางการขอสินเชื่อ

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิมเติม สามารถเข้า

ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซส์กรุงไทยหรือ

โทร. 02 111 1111 หรือ ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารกรุงไทย ในชื่อสินเชื่อกรุงไทย

Smart Money ให้สินเชื่อเงินสดที่มีวงเงินสูง และดอกเบี้ยถูกใจ

สามารถกู้เงินได้ง่ายๆ และที่สำคัญไม่ต้องค้ำประกันอีกด้วย

สินเชื่อดีๆ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

จุดเด่นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมกรุงไทย Smart Money

 • วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ไม่มีบัญชีการเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่อได้
 • กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
(Visited 2,369 times, 1 visits today)
Close