ข่าสาร

วัคซีน Johnson & Johnson เข็มเดียวป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์ Delta ได้ดี, 8 เดือนภูมิไม่ลด

Johnson & Johnson รายงานผลทดลองประสิทธิภาพวัคซีน Ad26.COV2.S ที่ฉีดเพียงเข็มเดียว ต่อเชื้อ COVID-19 ตระกูลกลายพันธุ์ต่างๆ โดยอาศัยการทดสอบภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ร่วมทดสอบกลุ่มเล็ก พบว่าแม้ภูมิในสายพันธุ์ต่างๆ จะลดลง แต่กับสายพันธุ์ Delta (B.1617.2) นั้นมีอัตราภูมิลดลงเพียงเล็กน้อย แต่สายพันธุ์ Beta (B.1.351) และ Gamma (P.1) นั้นลดลงมากที่สุด

การทดลองใช้เซรุ่มจากกลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองเฟส 3 ของ Johnson & Johnson จำนวน 8 คน

แผนภาพแสดงระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ต่างๆ

นอกจากนี้ ผลการติดตามการทำงานของวัคซีนในช่วง 8 เดือนแรก ยังพบว่าภูมิคุ้มกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าวัคซีนน่าจะมีผลดีในช่วงนี้ต่อไป

ที่มา: Blognone